Regulamin dla Klientów Centrum Handlowego Wola Park

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfortowe samopoczucie, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, który obowiązuje na całym terenie Centrum Handlowego Wola Park (dalej: „Centrum”).

Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający spokoju innych. 

Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo małoletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

Zabrania się:

1. Jazdy na jednośladach, w tym w szczególności na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, skuterach, motocyklach, segwayach, jak również wprowadzania ich na teren Centrum

2. Przypinania rowerów oraz pojazdów do balustrad, poręczy itp. na terenie obiektu poza wyznaczonymi do tego miejscami

3.  Niszczenia mienia

4.  Palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi do tego miejscami 

5.  Zażywania jakichkolwiek substancji odurzających 

6.  Spożywania napojów alkoholowych poza restauracjami i kawiarniami

7.  Wchodzenia z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie i przechowywanie jest prawnie zabronione

8. Żebrania 

9. Używania wózków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem

10. Organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, pokazów, prowadzenia akcji charytatywnych bez pisemnej zgody Administracji Centrum

11. Dystrybuowania prospektów i innych materiałów reklamowych bez zgody Administracji Centrum

12. Parkowania w miejscach oznaczonych jako uprzywilejowane przez osoby nieuprawnione

13. Przebywania na terenie Centrum:
-  osób w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających
- osób zachowujących się niezgodnie z przepisami prawa lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, bądź też narusza renomę i interesy Centrum
-  osób uciążliwych swym zachowaniem dla innych 
-  sprawców kradzieży mienia oraz innych czynów karalnych, zatrzymanych na terenie Centrum.

Wyżej wymienione osoby zobowiązane są opuścić Centrum na wezwanie Administracji Centrum lub Ochrony.

Niezastosowanie się do wezwania będzie traktowane, jako naruszenie Regulaminu i skutkować będzie użyciem odpowiednich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień.

Centrum Handlowe Wola Park – z zastrzeżeniem przestrzegania zasad i wyjątków opisanych poniżej - zezwala na wprowadzanie psów na teren powierzchni wspólnych Centrum, jeżeli nie są one uciążliwe dla pozostałych Klientów Centrum. I tak:

a) Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzane na teren Centrum. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę mienia, zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt, jak również w szczególności dołożenia starań, by psy były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

b) Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad swoimi zwierzętami.

c) Psy ras figurujących w wykazie ras agresywnych, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. oraz mieszańcy tych ras, nie mogą być wprowadzone na teren Centrum.

d) Na teren Centrum psy mogą być wprowadzone wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

e) Psy mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 metra lub na rękach opiekuna.

f) Psów nie wolno wprowadzać do sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie Centrum, z wyłączeniem lokali oznaczonych specjalną naklejką „Miejsca przyjazne psom”. Powyższe nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą być wyraźnie oznakowane.

g) Zabrania się wprowadzania psów na schody ruchome.

h) Opiekunowie psów mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy.

i) Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum odpowiednich działań, w tym wezwania do opuszczenia terenu Centrum.

Na terenie Centrum nie obowiązuje zakaz fotografowania. Administracja Centrum zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia swobody wykonywania zdjęć
w następujących przypadkach:

a) Komercyjnych sesji zdjęciowych, dla których wymagana jest zgoda Administracji Centrum

b) Zaistnienia podejrzenia, że zdjęcia wykonywane są w celach, które mogą zagrozić bezpieczeństwu obiektu, najemców lub klientów Centrum. W takiej sytuacji ochrona obiektu ma prawo do podjęcia interwencji (pozyskania informacji na temat celu wykonywania zdjęć, żądania zaprzestania dalszego fotografowania).

W trosce o bezpieczeństwo klientów, w Centrum Handlowym Wola Park na stale działa system monitoringu wizyjnego.

Czynności związane z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w Centrum Handlowym Wola Park stanowią przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia ("RODO").

Administratorem danych osobowych jest Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, KRS 0000725159 ("Ingka").

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ingka: e-mail: prywatnosc.wolapark@ikea.com

Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Ingka (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym: a) imię i nazwisko, b) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, c) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.

Odbiorcami danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy Ingka, firma świadcząca usługi w zakresie ochrony Centrum na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz inne podmioty, instytucje, organy w zakresie wynikającym z przepisów prawa (np. policja, sądy, prokuratura).

Miejsca objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami informacyjnymi. Praca kamery podczas obserwacji wyznaczonego obszaru odbywa się samoczynnie całodobowo według wyznaczonej ścieżki kamer obrotowych i punktowo kamer stacjonarnych. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego Ingka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.

W przypadku, w którym nagrania obrazu monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Ingka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

Osobie, której dane osobowe Ingka przetwarza w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego, przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b. prawo sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Na podstawie pozyskanych przez Ingka danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nie będą podejmowane żadne decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec osoby, której dane są przetwarzane skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na nią wpływają.

Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Wszystkich odwiedzających oraz osoby zatrudnione w Centrum prosimy o zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Administracji Centrum Handlowego Wola Park.

Życzymy udanego pobytu w Centrum Handlowym Wola Park.

Administracja Centrum