REGULAMIN KONKURSU „W końcu wiosna” z dnia 09.05.2022 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „W końcu wiosna” (zwanym dalej „Konkursem”), jest agencja Magdalena Pałkus, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest aktywizacja społeczności skupionej wokół galerii handlowej Wola Park oraz profilu Wola Park w serwisie Facebook.

3. Fundatorem nagród jest sklep Rituals.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na Facebooku przez stronę (zwaną dalej „Fanpage”): https://www.facebook.com/wolapark

§ 2
Słownik

W Regulaminie stosuje się poniższe określenia i ich znaczenia:

1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2) Organizator – Organizatorem Konkursu jest agencja Magdalena Pałkus, pełniąca jednocześnie rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu, 3) Fanpage – profil: https://www.facebook.com/wolapark

4) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin, biorąca udział w Konkursie,

5) Zwycięzca – Uczestnicy Konkursu, których zdjęcie zostanie wybrane jako jedne spośród najciekawszych przez Organizatora.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. W Konkursie nie może brać udziału Organizator ani członkowie jego rodziny. Przez „członków rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie – weryfikacja wieku nastąpi przy odbiorze nagrody.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b) udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, c) udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe „Pokażcie nam najbardziej spektakularne kwitnące drzewa z waszej okolicy-” w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku na profilu Wola Parku.

5. Przesłane odpowiedzi, które nie spełnią warunków, o których mowa w § 3 ust. 4, zostaną odrzucone

§ 4
Czas trwania konkursu

Konkurs organizowany jest od dnia 10.05.2023 r. do 17.05.2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 19.05.2022 r. Odbiór nagrody będzie możliwy od 22.05.2023 r.

§ 5
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków Ritual of Karma M.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6
Zasady przyznawania i odbioru nagród

1. Organizator nagrodzi spośród przesłanych odpowiedzi 3 (słownie: trzy) najlepsze. Oceniana będzie kreatywność, oryginalność.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem posta dodanego przez profil Wola Park w dniu 19.05.2023 r. O warunkach odbioru Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku nie później niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

3. Odbiór nagrody będzie możliwy w Punkcie Obsługi Klienta w Wola Parku.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niedostarczenia bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada i zostaje zwrócona Organizatorowi.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony (w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook) dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

1. W sprawie przetwarzania danych osobowych została wyznaczona osoba do kontaktu, adres e-mail: magdapalkus@wolapark.info

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) realizacji celu Konkursu,

b) przetwarzania w związku z realizacją praw autorskich.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) niezbędność przetwarzania do realizacji Konkursu „W końcu wiosna”

b) obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),

c) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),

d) obrona lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia).

4. Dane osobowe uczestników będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu albo do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane do czasu możliwości odbioru nagrody. Dane uczestników składających reklamacje będą przetwarzane do czasu, o którym mowa w § 10.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto w celu wymienionym w ust. 3 lit. a) przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych w celu uczestniczenia w Konkursie jest dobrowolne. Podanie danych w celu odbioru nagrody jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości odbioru nagrody.

8. Podanie danych w celu zgłoszenia reklamacji jest wymogiem (art. 22), a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia reklamacji.

9. Dane osobowe uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

§ 8
Facebook

Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§ 9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „W końcu wiosna” .

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od przyjęcia reklamacji.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

2. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.