12 maja 2023

Akademia Wola Parku

Bezpłatny program aktywizacji zawodowej dla cudzoziemców

Obecnie zakończyliśmy etap rekrutacji do projektu. Od początku czerwca uczestnicy biorą udział w kursie języka polskiego oraz w szkoleniu dotyczącym obsługi klienta. Od początku lipca wybrani uczestnicy będą odbywać staże na terenie Wola Parku, w lokalach, które zgłosiły się do projektu.

Ingka Centres, zarządca Wola Parku, jest zaangażowana we wspieranie społeczności lokalnych wokół centrów handlowych poprzez realny wpływ na życie osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Aby realizować tę misję, we współpracy z naszymi najemcami i organizacjami pozarządowymi powstał projekt Akademia Wola Parku, który oferuje możliwości zatrudnienia i edukacji. Projekt ma na celu poprawę umiejętności potrzebnych do odnalezienia swojej drogi na polskim rynku pracy. Akademia odbywa się w trzech naszych centrach handlowych (oprócz Wola Parku także w Alei Bielany we Wrocławiu i w Porcie Łódź).

Cel projektu

Celem Projektu „Akademia Wola Parku” jest przygotowanie cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce do produktywnego zatrudnienia na polskim rynku pracy (w szczególności na terenie CH Wola Park), dzięki realizacji kompleksowych działań aktywizacyjnych dobranych do specyficznych problemów grupy docelowej, a także rynku pracy.

Zakres pomocy

WSPARCIE W KONTAKTACH Z PRACODAWCAMI, STAŻE ZAWODOWE
Pomoc uczestnikom w doborze odpowiedniej dla nich pracy, dopasowanie oczekiwań uczestników do konkretnych pracodawców. Pozyskanie ofert zgodnych z oczekiwaniami i możliwościami beneficjentów zwiększy ich szanse na uzyskanie zatrudnienia w krótkim czasie. Dla wybranych uczestników przewidziano ODPŁATNE staże zawodowe u najemców CH Wola Park przez okres 3-miesięcy.

DORADZTWO ZAWODOWE, PROFILOWANIE POTRZEB I POTENCJAŁU DLA CUDZOZIEMCA
Stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, w którym skonfrontowane zostaną potrzeby i możliwości uczestnika z potrzebami rynku pracy oraz określony zostanie plan działań mających na celu poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy.

KURS JĘZYKA POLSKIEGO
Rozwijanie kompetencji językowych jest kluczowe podczas procesu edukacji i aktywności na rynku pracy. Uczestnicy programu będą uczestniczyli w kursie języka polskiego, prowadzonym przez lektora z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego, aby komunikacja była narzędziem do realizacji celów, a nie wyzwaniem.

ORGANIZOWANIE, POMOC W ZNALEZIENIU I FINANSOWANIE KURSÓW, SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, INNYCH FORM KSZTAŁCENIA
Szkolenia, kursy lub inne formy kształcenia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (np. zawodowe, z zakresu kompetencji społecznych), poprzez wyposażenie w niezbędne w realiach polskiego rynku pracy kwalifikacje i/lub kompetencje.

Realizacja

FUNDACJA NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE - to organizacja non-profit, której celem jest wspieranie innych w rozwoju poprzez edukację. Działania organizacji skupiają się na budowaniu więzi międzyludzkich, na rozwijaniu pasji i umiejętności oraz na nauce i zdobywaniu wiedzy. Fundacja wierzy, że edukacja jest kluczem do sukcesu i spełnienia marzeń, a każdy człowiek, niezależnie od sytuacji materialnej, ma prawo do takiej szansy.

Dane kontaktowe: kontakt@fundacjansl.pl, +48 22 208 23 73

Partnerzy

CENTRUM WIELOKULTUROWE | FUNDACJA ETRP | KDK INFO | SOS DLA EDUKACJI | WSPÓŁDZIELNIK

Regulamin

ENGLISH